Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van de website www.erikatriki.be, hierna ‘klant’ genoemd, afgesloten met Erika Triki, 2242 Pulderbos, Schaaflaan 34.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijke en uitdrukkelijk door mij aanvaard zijn. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle producten uit het online assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Erika Triki.

Verkoper en toepassingsgebied

Erika Triki is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer BE 0844.413.407.
De maatschappelijke zetel is gelegen te Pulderbos, Schaaflaan 34.
Erika Triki is te bereiken via email: hello@erikatriki.be
De website van Erika Triki is www.erikatriki.be

Leeftijdsgrens

Erika Triki accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers. Iedere klant die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een klant die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijke Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site.

Prijzen

 • Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro en steeds inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden steeds apart vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling. Indien u ingelogd bent als B2B wederverkoper worden de prijzen weergegeven exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • De prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld. Ze slaan enkel op de producten zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.
 • In geval van kortingsacties die werden gelanceerd na aankoop van het product kan geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil.
 • Erika Triki kan niet aansprakelijk gesteld worden door prijsvermeldingen die onjuist zijn, bv. door onjuiste prijsinvoer of typefouten.

Voorwaarden cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen verkrijgbaar bij www.erikatriki.be zijn enkel inwisselbaar via de webshop: www.erikatriki.be/shop. De cadeaubonnen zijn niet geldig in andere winkels waar artikelen van Erika Triki verkocht worden.
 • De cadeaubonnen zijn een jaar lang geldig.
 • Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden gebruikt voor de aankoop voor een andere cadeaubon.
 • Cadeaubonnen kunnen niet retour worden genomen.
 • De cadeaubon is te gebruiken voor alle artikelen, ook afgeprijsde/solden artikelen.
 • Bij besteding van de cadeaubon geldt de waarde van de cadeaubon als minimale bestelwaarde. De rest dient betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
 • Bij retournering van de artikelen, wordt een nieuwe cadeaubon ter waarde van de gebruikte cadeaubon aangemaakt. Het resterende bedrag wordt teruggestort. Gemaakte verzend- en retourkosten worden niet bijgeschreven.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of anderszins aan passen.
 • Erika Triki is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de cadeaubonnen.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden aan om de cadeaubonvoorwaarden elke keer voor het gebruik of aankopen van een cadeaubon te raadplegen. Wordt de cadeaubon na ingaan van de wijzigingen gebruikt, dan worden daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden aanvaardt.

Verzakingsrecht

Indien de klant na aankoop vaststelt dat het product niet is wat hij/zij ervan verwachtte heeft hij/zij het recht om hier binnen de 14 kalenderdagen melding van te maken (per mail of per aangetekende brief aan Erika Triki, Schaaflaan 34, 2242 Pulderbos, Belgïe) en het product te retourneren of te ruilen. Dit mag gebeuren zonder vermelding van een motief. Het product dient ongebruikt en in zijn originele verpakking te worden geretourneerd en voorzien van voldoende frankering. De kosten en het risico van de verzending vallen ten uwe laste. Indien het product ongeschonden en in zijn originele verpakking bij mij toekomt krijgt u het aankoopbedrag exclusief de verzendingskosten binnen de 14 dagen volledig terug vergoed.
Onder (een) ongeschonden artikel/artikelen wordt (worden) verstaan: Artikel(en) is/zijn onbeschadigd, artikel(en) is/zijn voorzien van aangehechte labels en/of stickers, artikel(en) is/zijn verpakt in originele verpakking met bijgeleverde garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen, artikel(en) is/zijn voorzien van eventuele actieartikelen die je bij de bestelling hebt ontvangen.

Levering

Erika Triki streeft ernaar om elke bestelling binnen de drie werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden (met uitzondering van 'on-demand'-bestellingen.

Verzending gebeurt via B-post en de tarieven zijn afhankelijk van het bestelde product.
Indien de bestelling uit producten bestaat die uit een verschillende verzendklasse komen, geldt het hoogste tarief.

– Verzendingen binnen België:
Brievenbuspost  € 4,95
Pakketpost vanaf € 7,95

– Verzendingen binnen Europa :
Brievenbuspost € 6.95
Pakketpost vanaf €12

– Verzendingen buiten Europa :
Brievenbuspost € 8.95
Pakketpost € 16,50

Afhalen in Pulderbos kan gratis . Er wordt contact opgenomen nadat de bestelling geplaatst is om een afspraak voor afhaling vast te leggen.

Erika Triki heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Indien een product uitzonderlijk niet in stock is zal dit later geleverd worden; dit wordt op voorhand meegedeeld via e-mail. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Erika Triki. Erika Triki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, opgelopen buiten haar wil om. Vertragingen in de leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. Bij het invullen van een foutief afleveradres kunnen extra kosten aangerekend worden aan de klant. De verzendkosten kunnen steeds aangepast worden door Erika Triki indien nodig, dit wordt op voorhand meegedeeld via e-mail.

Import en douanekosten

De import- en douanekosten worden berekend op het moment dat de bestelling het land van bestemming binnenkomt. Deze kosten moeten worden betaald door de klant. Erika Triki heeft geen controle over deze kosten en kan van te voren niet meedelen hoe hoog deze kosten zullen zijn, aangezien deze per land steeds verschillend zijn. Bij twijfel neemt de klant best op voorhand contact op met zijn lokale douanekantoor om te weten hoeveel de extra kosten zullen bedragen.

Aanbod/aansprakelijkheid

 • Alle producten die verkocht worden op de website zijn uitsluitend geschikt voor normaal particulier gebruik (tenzij er een B2B samenwerking werd opgestart). Alle producten worden met behulp van foto’s en tekst zo goed mogelijk omschreven. Echter kan het voorvallen dat er een fout gebeurd. In dit geval kan Erika Triki niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De producten kunnen lichtjes afwijken van het getoonde product op de foto, bijvoorbeeld door afwijkingen in het materiaal (hout, papier,…). Het aanbod geldt steeds zo lang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Erika Triki
 • Erika Triki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aangebracht ten gevolge van het gebruik van het product dat wordt aangeboden op de site.

Eigendomsvoorbehoud

 • De verkochte artikelen zijn eigendom van Erika Triki tot op het moment dat de algehele betaling werd ontvangen van de klant. Erika Triki behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.
 • Vanaf het moment van levering is de klant verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het bestelde product.

bestellingen en betalingen

 • Een aankoop komt pas tot stand indien de klant op de knop 'bestelling plaatsen' heeft geklikt. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van Erika Triki.
 • Erika Triki biedt de mogelijkheid om te betalen via Bancontact, Creditcard, Paypal en overschrijving.

Overmacht

Het kan voorvallen dat Erika Triki in een situatie van overmacht terecht komt. Er kan sprake zijn van overmacht in geval van stakingen, ziekte, brand, oorlog, lock-outs, opstanden, overlijden, storingen in het transport of verzendingen ongeacht of dit voorvalt bij de leveranciers van Erika Triki of bij Erika Triki zelf. Indien de periode van overmacht zich langer voordoet dan 2 maanden hebben zowel de klant als Erika Triki het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder het betalen van enige schadevergoeding.

Klachten en garantie

 • Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
 • Door de klant of derden zelf veroorzaakte gebreken door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met Erika Triki waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan Erika Triki.
 • Erika Triki zal vervolgens de producten nakijken en beslissen of er al dan niet gebrek bestaat aan de producten. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de klant.

geschillen

 • Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbank van Turnhout uitsluitend bevoegd is.
 • Onafgezien welke van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 • Erika Triki kan de voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
Success message!
Warning message!
Error message!